SRCCV Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară

STATUT SOCIETATE

STATUTUL
de organizare și funcționare al
Asociației „Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară”

CAPITOLUL I
DENUMIREA ASOCIAȚIEI, SEDIUL, DURATA, PERSONALITATEA JURIDICĂ

Noi, membrii fondatori ai Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară, cei ale căror nume, domicilii și acte de identitate sunt menționate mai jos, în temeiul dreptului constituțional la asociere, în unanimitate, adoptăm Statutul de organizare și funcționare și Actul constitutiv al asociației, cu următorul cuprins: 

Art.1  Denumirea asociației este “SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ” (S.R.C.CV) conform dovezii de disponibilitate a denumirii asociației nr.5211/31.05.2001, eliberată de Ministerul Justiției. 

Art. 2  Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară este o asociație profesional-științifică apolitică, non-profit a medicilor din specialitatea chirurgie cardiovasculară și a medicilor din alte specialități medicale, dar cu activitate clinică și științifică recunoscută în domeniul chirurgiei cardiovasculare și al bolilor cardiovasculare. Ea este organizată și funcționează în conformitate cu prezentul statut, actul de constituire și legile române în vigoare. 
Asociația este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fară scop patrimonial. Ea reunește prin adeziune persoanele fizice și juridice care doresc a se asocia în vederea transpunerii în practică a scopului Asociației. 

Art.3  Sediul asociației este în București, Șos. Fundeni, nr. 258B, sector 2. 
Asociația poate înființa birouri, reprezentanțe, filiale sau sucursale, pe teritoriul țării și/sau în străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
Asociația se va putea afilia la organisme internaționale de profil din străinătate și va putea încheia acorduri de colaborare cu asociații si organizații similare din străinătate, păstrându-și însă autonomia față de orice altă organizație la care aderă sau cu care se asociază. 

Art. 4  Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară se înfinnțează pe o durată nedeterminată. 


CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art.5  Scopul și obiectivele asociației sunt următoarele:
a) să servească interesul societății privind nevoile de sănătate ale populației;
b) dezvoltarea profesiei în domeniul chirurgiei și al bolilor cardiovasculare – factor important ce contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a persoanei, familiei, comunității;
c) creșterea nivelului de competență profesională a medicilor chirurgi de specialitate;
d) practicarea profesiei în domeniul chirurgiei și al bolilor cardiovasculare, conform standardelor de calitate și siguranță.

Art. 6  Modalitățile de realizare a obiectivelor sunt:
a) asigurarea de fonduri pentru organizarea unor cursuri de perfecționare și specializare în domeniul chirurgiei și al bolilor cardiovasculare;
b) inițierea unor acțiuni de promovare a unei politici și legislații de protecție a profesiei din domeniul chirurgiei și al bolilor cardiovasculare; 
c) asigurarea de fonduri pentru desfășurarea unor programe de cercetare în chirurgie cardiovasculară;
d) asigurarea de burse de specialitate pentru medici, pentru studii sau perfecționare profesională, precum și asigurarea de fonduri necesare invitării unor specialiști recunoscuți pe plan mondial pentru schimb de experiență;
e) organizarea unor activități de educație, instruire și informare profesională prin: cursuri, sistem de credite, publicații, reviste, broșuri, buletine informative etc.;
f) asigurarea resurselor pentru realizarea unei publicații de specialitate în domeniul chirurgiei cardiovasculare, precum și realizarea și întreținerea unui site web al societății;
g) organizarea de activități și programe de instruire profesională care promovează normele de etică în cercetarea pe subiecți umani;
h) realizarea unor materiale promoționale și informative privind activitățile din cadrul programelor propuse;
i) colaborări și schimburi de experiență cu alte organizații și instituții privind problematica propusă în obiectul de activitate al asociației;
j) organizarea, desfășurarea, participarea la conferințe, congrese, colocvii, seminarii atât cu caracter intern cât și cu caracter internațional cu tematici ce se circumscriu scopului și obiectivelor prevăzute de prezentul statut sau sunt adiacente acestora;
k) tipărirea unor volume conținând lucrările valoroase prezentate cu ocazia manifestărilor științifice din țară;
l) ameliorarea  modului de prezentare al lucrărilor științifice de specialitate (analiză, statistică, bibliografie, etc.);
m) creearea unei biblioteci de specialitate și realizarea unor metode moderne de investigație bibliografică, de multiplicare și copierea unor lucrări;
n) favorizarea colaborării științifice cu clinicile și institutele de profil din țară și din străinătate;
o) acordarea unor premii ale societății pentru lucrările originale valoroase;
p) stabilirea normelor de practică admise în țară prin colaborarea cu organele administrative, legislative și juridice;
q) crearea unor comisii de studiu pe probleme de organizare, aparatură, medicamente, practică particulară, învățământ, etică, etc.;
r) afilierea la organismele internaționale de profil;


CAPITOLUL III
PATRIMONIU ȘI ADMINISTRAREA ACESTUIA

Art.7  Patrimoniul Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară este constituit din fondul inițial depus în numerar de către membrii fondatori la înființare, respectiv suma de 10.000.000 (zece milioane) lei, consemnați la BCR-Sucursala Moșilor. 

Art.8  Fondurile asociației se constituie din:
a) cotizația tuturor membrilor asociației, cuantumul acesteia urmând a se stabili în cadrul Consiliului director al asociației;
b) donații materiale și financiare ale unor persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, sponsorizări sau legate;
c) contribuții stabilite pentru publicații, acțiuni proprii desfășurate în condițiile prevăzute de lege;
d) activități lucrative ale membrilor asociației în folosul ei și veniturile realizate din activități economice directe;
e) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale;
f) dividendele societăților comerciale înființate de asociație;
g) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
h) alte venituri prevăzute de lege.

Pentru realizarea obiectului și scopului propus, asociația va putea desfășura, în condițiile legii, orice activități economice producătoare de venituri aferente asigurării de fonduri pentru asociație și compatibile cu obiectul său de activitate, singură sau în asociere cu terțe persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine. 

Art. 9  Patrimoniul asociației se poate majora prin subvenții legale, donații, contribuții în bani, bunuri mobile și imobile, în condițiile legii. Donațiile, subvențiile și fondurile colectate vor fi înscrise într-un registru special al asociației.

Art.10  Asociația are dreptul de a deschide cont în lei și în valută, la orice bancă din țară sau străinătate, cu respectarea legislației în vigoare.


CAPITOLUL IV
ORGANIZARE, CONDUCERE ȘI REPREZENTARE

Art.11  Structura organizatorică a Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară, este următoarea:
-Adunarea generală;
-Consiliul Director;
-Cenzor.

Art.12  Adunarea generală este organul de conducere al asociației, alcătuit din totalitatea membrilor care decid asupra problemelor interesând asociația.
La Adunarea generală a asociației participă orice membru al acesteia.
Adunările generale pot fi ordinare sau extraordinare.
Adunarea generală se reunește o data pe an, în sesiunea ordinară și ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, la convocarea Consiliului director.
Convocarea trebuie să cuprindă locul, data și ordinea de zi ale acesteia și va fi comunicată cu cel puțin cinci zile înainte de data Adunării generale.
Ea se consideră legal constituită atunci când sunt prezenți un număr de membrii titulari, care să poată exprima voturile a jumătate + unul din toți membrii titulari.
Adunarea generală se convoacă de către Consiliului director al asociației sau la cererea a 2/3 din membrii în ședințe ordinare – cel puțin o dată pe an și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar. 
Adunarea generală poate lua hotărâri la prima convocare în prezența majorității simple a membrilor asociației. L a a doua convocare, se va putea decide cu majoritatea simplă a celor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Face excepție hotărârea de a divolza asociația, care necesită 2/3 din voturi.
Toți membrii asociației au drept de vot egal.
Adunarea generală este prezidată de Președinte sau în lipsa sa de către Vicepreședinte. 
Cu ocazia adunării generale, se va prezenta raportul anual al societății alcătuit de către secretar. El va include raportul activității desfășurate în cadrul asociației și totodată raportul asupra gestiunii financiare.
Procesele verbale ale ședințelor se semnează de către președinte și secretar.

Adunarea generală are următoarele atribuții:
a) adoptarea și modificarea Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare;
b) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
c) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea și revocarea cenzorului;
f) se preocupă de găsirea surselor de finanțare;
g) aprobarea statutului de funcțiuni al personalului angajat și salarizarea acestuia;
h) aprobarea planurilor de activitate și a programelor asociației;
i) înființarea de filiale;
j) modificarea actului constitutiv și al statutului;
k) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
l) orice alte atribuții prevăzute în lege sau statut.

Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art.13  Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale, și este alcătuit din 11 membri:
-Președinte;
-Vicepreședinte;
-Secretar general;
-Secretar adjunct;
-7 membri. 

Consiliul director reprezintă și conduce asociația în perioadele dintre două adunări generale. Consiliul director asigură de asemenea și punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
Primul Consiliu director al asociației are următoarea componență:
Președinte:                             Prof. Univ. Dr. HC Cândea Vasile – medic, Președinte fondator
Vicepreședinte:                       Prof. Univ. Bârsan Mircea – medic
Secretar general:                    Vasile Răsvan - medic
Secretar adjunct:                    Șomăcescu Tiberiu - medic
Membrii ai Consiliului:             Prof. Univ. Făgărășanu Dan – medic 
                                                Prof. Univ. Socoteanu Ion – medic 
                                                Gherghiceanu P.Dan – medic
                                                Păcescu Marina – medic
                                                Brădișteanu Șerban – medic
                                                Pătruț Mircea – medic
                                                Tinică Grigore – medic

În caz de vacanță a uneia dintre funcțiile consiliului, adunarea generală va numi o nouă persoană, pentru perioada rămasă liberă până la expirarea mandatului în curs. 

În exercitarea competenței sale, Consiliul director are următoarele atribuții: 
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioadă anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
c) rezolvă problemele curente în intervalul dintre convocările adunării generale;
d) supraveghează ținerea evidențelor contabile și decide modul de utilizare a fondurilor în raport cu obiectivelor stabilite de adunarea generală;
e) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale;
f) reprezintă asociația în relațiile cu terții;
g) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației;
h) efectuează programe de dezvoltare pe termen mediu și lung;
i) organizează întruniri cu organisme similare din țară și/sau străinătate;
j) propune bugetul de venituri și cheltuieli;
k) angajează personalul salarizat, prevăzut în statul de funcțiuni, conform nevoilor asociației și propune salariile acestuia;
l) convoacă adunarea generală a membrilor asociației;
m) stabilește sancțiuni în caz de abateri grave ale membrilor săi;
n) asigură editarea publicațiilor specifice;
o) stabilește cuantumul taxei de înscriere și pe cel al cotizației lunare;
p) rezolvă probleme care nu sunt prevăzute în mod expres în competența consiliului și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală.

Hotărârile Consiliului se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenți.
Membrii Consiliului director se aleg prin vot deschis, pe o perioadă de trei ani.
În caz de urgență, Consiliul se poate întruni și poate adopta decizii în prezența a cel putin ½ plus unul din numărul membrilor, cu majoritatea simplă de voturi. 

Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute de art. 13, alin.5, lit. b si p. 

Art.14  Președintele Consiliului director este ales prin vot secret de către adunarea generală pe baza propunerilor consiliului, care desemnează prin vot secret un număr de 3 candidați la funcție.
Președintele este ales pe o perioadă de 2 ani și nu poate fi reales înainte de trecerea a 2 ani de la ieșirea sa din funcție.

Președintele Consiliului director are următoarele atribuții:
a) reprezintă asociația în relațiile cu terțe persoane și autorități;
b) convoacă și îndrumă consiliul director;
c) coordonează întâlnirile periodice, proiectele de sprijin și diferitele programe promovate de asociație;
d) aplică sancțiunile stabilite de adunarea generală în cazul unor abuzuri sau nereguli.

Art.15  În cazul în care Președintele este împiedicat de orice împrejurare să își exercite atribuțiile, acesta va fi înlocuit de Vicepreședinte. 
Vicepreședintele este de asemenea ales prin vot secret de către adunarea generală din 3 candidați desemnați de către consiliu prin vot secret.
Vicepreședintele este ales pe o perioadă de 2 ani și nu poate fi reales înainte de trecerea a 2 ani de la ieșirea sa din funcție. 

Art.16  Secretarul societății, al adunării generale și al consiliului director este ales de către consiliu pe o perioadă de 3 ani, prin vot secret.
În exercitarea competenței sale, secretarul asociației:
a) execută toate documentele oficiale ale societății și le contrasemnează alături de președinte, fiind membru al prezidiului;
b) păstrează și aplică ștampila și sigiliul asociației;
c) menține împreună cu adjunctul său registrul membrilor societății;
d) primește cererile și recomandările pentru admiterea de noi membri;
e) notifică convocarea adunării generale și a ședințelor consiliului;
f) face prezența la ședințe și declară ședințele legal consituite atunci când s-au întrunit numărul statuar de membri titulari;
g) alcătuiește și prezintă raportul anual al societății;
h) participă din oficiu la toate ședințele comisiilor asociației;
i) primește și informează președintele asupra corespondenței sosite și totodată redactează răspunsurile;
j) asigură legătura permanentă cu secretarii teritoriali și prin ei cu membrii asociației.

Art.17  Secretarul adjunct poate fi desemnat de către consiliul director. El ajută secretarul în îndeplinirea atribuțiilor sale. 

Art.18  Controlul financiar intern al asociației este asigurat de către un cenzor.
Trezorierul asociației este ales de consiliul director prin vot secret pe o perioadă de 4 ani. 

În realizarea competenței sale, cenzorul îndeplinește următoarele atribuții:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
b) asigură rezolvarea problemelor financiare ale asociației;
c) încasează cotizațiile și notifică întârzierile;
d) întocmește raportul asupra stării financiare a asociației, raport pe care îl prezină consiliului și adunării generale;
e) poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot;
f) execută cheltuielile ordonate de președinte și face formele necesare;
g) propune măsurile financiare necesare spre îmbunătățirea contului în lei și în valută a asociației;
h) ordonarea sumelor de bani acoperind cheltuiele se face de către membrii prezidiului (președinte, vicepreședinte, secretar) și trezorier. Pentru ordonarea sumelor de bani sunt necesare 2 semnături dintre cei  menționați;
i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală. 

Cheltuielile vor fi aprobate în prealabil de către consiliu și în mod excepțional de către prezidiu. 


 CAPITOLUL V
MEMBRII; DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT;
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

Art.19  Persoanele care au adoptat și semnat prezentul Statut și Act de constituire al asociației, au calitatea de membrii fondatori.

Art.20  Pot deveni membri ai asociației persoanele fizice și/sau juridice care aderă la scopul general și la obiectivele prevăzute în statutul asociației după următoarea procedură:
- cererea motivată de adeziune la actele constitutive ale asociației va fi prezentată consiliului director;
- consiliul va hotărî cu majoritate simplă, înscrierea în asociație cu titlu provizoriu, urmând ca adunarea generală, cu majoritatea simplă, să decidă atribuirea calității de membru titular.

Art.21  Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară este formată din membrii titulari, corespondenți, asociați de onoare și sponsori.
a) Membrii titulari sunt aceia care au aderat în scris la fondarea asociației și au plătit taxa de înscriere. Ulterior, pot fi acceptați ca membrii titulari, medici care practică chirurgia cardiovasculară în România, pe baza unei cereri scrise și a recomandărilor scrise făcute de 2 membrii titulari ai asociației. Admiterea de noi membrii se face în mod individual de către consiliul asociației.
b) Membrii corepondenți sunt medicii străini care practică chirurgia cardiovasculară în străinătate și care doresc să participe la activitatea științifică a asociației. Admiterea lor se va face individual pe baza unei cereri scrise, însoțită de 2 recomandări ale unor membriititulari..
c) Membri asociați sunt medicii care practică alte specialități, în afara chirurgiei cardiovasculare și care doresc să participe la activitatea științifică a asociației. Ei vor fi admiși, în mod individual, de către consiliul societății, pe baza unei cereri scrise și a recomandării a 2 membrii titulari. 
d) Membrii de onoare sunt personalități române și străine care s-au distins prin contribuția adusă la dezvoltarea medicinii în general și a specialității în special. Ei vor fi desemnați prin majoritatea simplă de către consiliul director al asociației.
e) Sponsorii sunt persoane fizice sau juridice cre au adus servicii importante asociației. Ei vor fi desemnați de către consiliu prin majoritatea simplă. 

Art.22  Toate categoriile de membrii ai asociației sunt obligați a respecta statutul societății și să sprijine activ realizarea scopurilor statuare.
Membrii titulari au dreptul:
- de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale asociației;
- de a participa la adunările generale și la activitățiile asociației;
- să fie informați asupra oricăror probleme de interes comun, în legătură cu activitatea asociației;
- să interpeleze membrii consiliului director asupra oricăror probleme care au legătură cu conducerea și administrerea asociației, cu ocazia adunării generale;
- să consulte lucrările, publicațiile și orice materiale documentare de care dispune societatea și să colaboreze la publicațiile asociației;
- să beneficieze de programele inițiale de asociație pentru ridicarea calității tratamentelor medicale oferite populației;
- de a fi desemnați ca membrii în comisiile de specialitate;
- de a lua parte cu drepturi depline la întreaga activitate a asociației;
- să beneficieze în mod egal de informațiile existente, având legătură cu activitatea asociației;
- să folosească denumirea de membru al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară, fără a prejudicia interesele societății. 

Membrii corespondenți, asociați, de onoare și sponsorii, nu au drept de vot și nu pot fi aleși în organele de conducere ale societății. Pot însă participa activ la activitatea științifică a asociației. 

Membrii asociației au următoarele obligații:
- să respecte statutul și regulamentele asociației;
- să contribuie nemijlocit la realizarea activitățiilor propuse de asociație;
- să urmărească ridicarea standardelor profesionale ale activității medicale, să promoveze și să respecte regulile de etică și conduită profesională;
- să se achite de toate obligațiile bănești stabiliate de către adunarea generală;
- să se abțină de la oricare activitate care ar prejudicia interesele asociației;
- să informeze organele de conducere ale asociației despre oricare situație de incompatibilitate apărută în calitatea sa de membru;
- să militeze pentru creșterea prestigiului asociației și al membrilor acesteia în țară și în străinătate. 

Art.23  Calitatea de membru al asociației se pierde:
- prin demisie;
- neplata cotizației timp de 1 an;
- prin deces sau încetarea existenței persoanei juridice;
- prin retragerea calității de membru datorată unor motive întemeiate, analizate de adunarea generală.

Art.24  Consiliul director poate decide, cu majoritate simplă, suspendarea sau chiar excluderea din asociație a unui membru, pentru acte reprobabile sau pentru nerespectarea obligațiilor statuare.
Poate fi exclus din asociație acel membru-persoană fizică sau juridică, care:
- prin atitudinea sa publică, se opune nejustificat obiectivelor și scopului asociației;
- nu a plătit, timp de cel puțin 1 an, cotizația stabilită de către consiliul director.

Excluderea se decide cu majoritatea simplă de către adunarea generală.
Orice membru se poate retrage din asociație la simpla sa cerere.
Împotriva deciziei consiliului director, se poate face contestație scrisă în decurs de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Contestația depusă, va fi soluționată de către adunarea generală. 

Art.25  Cotizația anuală va fi fixată de către consiliul director, în mod diferențiat:
- membri titulari de activitate – taxă întreagă;
- secundarii – jumătate de taxă;
- membri titulari pensionați pot fi scutiți de taxa anuală pe baza unei cereri scrise aprobate de consiliu.

În cazul stabilirii taxelor la manifestările științifice, se vor păstra proporțiile menționate în aliniatul precedent, pentru cele 3 categorii de membri. Pentru participanții care nu sunt membri ai asociației, se va percepe o taxă majorată. 


CAPITOLUL VI
GESTIUNEA ASOCIAȚIEI ȘI CONTROLUL ACESTEIA

Art.26  Exercițiul financiar al asociației începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiul începe la data constituirii.
Dacă asociația va avea mai mult de 100 de membrii înscriși până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori. 

Art.27  Comisia de cenzori va funcționa după regulamentul elaborat de către consiliul director. 
Comisa de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociați. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. 

Art.28  Evidența contabilă în documentele financiare se va ține în lei, în conformitate cu prevederile legale și va fi păstrată la sediul asociației. 


CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 29  Asociația se dizolvă în următoarele condiții:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei;
c) prin hotărârea adunării generale.

Art.30  Asociația se dizolvă de drept prin: 
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociației, după această situație durează mai mult de un an de la data care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;
d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. 

Art.31  Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătoarească, la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când asociația urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociația a devenit insolvabilă;
e) când asociația prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care nu a obținut autoritățiile administrative prealabile necesare.

Art.32  Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depunde la judecătorie pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fondațiilor. 

Art.33  În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. 
Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, într-o procedură stabilită prin Regulamentul de funcționare interioară a asociației.

Art.34  Lichidarea patrimoniului asociației se va face potrivit legii.

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorul nu a reușit să transmită bunurile în condițiile art.33 din statutul asociației, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța componentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 

CAPITOLUL VIII
DISPOZIȚII FINALE

Art.35  Asociația va avea ștampilă și siglă proprie. 

Art.36  Asociația are dreptul de a se stabili și întreține relații cu alte organizații similare din țară sau din străinătate, cu respectarea scopului propus. 

Art.37  Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară se va putea afilia la organisme internaționale de profil din străinătate și va putea încheia acorduri de colaborare cu asociații sau organizații similare din străinătate, păstrându-și însă autonomia față de oricare altă persoană juridică la care aderă sau cu care se asociază. 

Hotărârea afilierii asociației la alte asemenea organisme din străinătate, se ia de către adunarea generală a asociației cu 2/3 din voturi. 

Art.38  Modificările și completările prezentului statut, se fac prin hotărâri ale consiliului director, potrivit legii.

Art.39  Prevederile prezentului statut se completează cu normele imperative, prevăzute de legislația în vigoare. 

Art.40  Litigiile privind asociația vor fi soluționate în general pe cale amiabilă, sau în caz de neînțelegeri, de către instanța de drept comun de pe raza teritorială a sediului asociației.

Art.41  Prezentul statut a fost elaborat și aprobat de către noi, membrii fondatori ai asociației, la data de 02.07.2001.

Totodată noi, membrii fondatori, împuternicim pe Dl. Dr. Tiberiu Șomănescu, în calitate de secretar adjunct al asociației, pentru ca în numele nostru și pentru noi, să semneze în fața Notarului Public actul constitutiv și statutul asociației “ Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară ” și totodată să desfașoare procedura de dobândirea a personalității juridice a asociației în fața organelor competente. 

Alăturat, anexăm tabelul privind datele de identificare, numele și domiciliile membrilor fondatori, care fac parte integrată din prezentul act constitutiv și statut. 

Încheiat în 5(cinci) exemplare originale, astăzi data autentificării.